STANOVY

občianskeho združenia

  

Obecný futbalový klub 1934 Spišské Bystré 

 

 

 

Spišské Bystré 10. 06. 2018

 

 

PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 

Článok 1

Základné ustanovenia

 1. Obecný futbalový klub 1934 Spišské Bystré (ďalej len „OFK“) je v zmysle zákona NR SR č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o združovaní“) dobrovoľným a nezávislým združením fyzických osôb, ktoré prostredníctvom neho vykonávajú záujmovú činnosť v oblasti telesnej výchovy a športu, najmä v oblasti organizovania a podpory športových, voľno-časových a kultúrnych aktivít.
 1. Poslaním OFK je uspokojovať mnohostranné záujmy a záľuby občanov v oblasti telesnej kultúry, vytvárať podmienky na upevňovanie ich zdravia, zvyšovať telesnú a duševnú zdatnosť a telesnú výkonnosť.
 1. OFK je otvorenou, samostatnou, nezávislou a nepolitickou spoločenskou organizáciou vyvíjajúcou svoju činnosť na demokratických princípoch. Svoju činnosť v oblasti športu rozvíja OFK organizačne, materiálno-technicky, personálne, ekonomicky a odborne v súlade so svojimi programovými cieľmi, potrebami a záujmami svojich členov, nezávisle na politických stranách, hnutiach, štátnych a samosprávnych orgánoch, na iných občianskych združeniach a iniciatívach.
 1. OFK je združením s právnou subjektivitou, rozhoduje a koná samostatne, vo vlastnom mene.
 1. OFK sa môže dobrovoľne združovať do vyšších foriem združení za účelom obhajovania, riešenia a presadzovania spoločných záujmov a potrieb.
 1. OFK je samostatnou a nezávislou právnickou osobou, vykonávajúcou činnosť podľa vlastných stanov a vnútorných predpisov v súlade s právnymi normami Slovenskej republiky.
 1. Sídlom OFK je Obec Spišské Bystré, Michalská 394/4, 059 18 Spišské Bystré.
 1. OFK vystupuje pod úplným názvom Obecný futbalový klub 1934 Spišské Bystré, resp. pod skráteným názvom: OFK 1934 Spišské Bystré.

 

Článok 2

Hlavné úlohy, ciele a poslanie OFK

 1. OFK sa stará o rozvoj, prosperitu a ochranu záujmov svojich mužstiev, poskytuje im poradenskú a servisnú službu.
 1. Cieľom a poslaním OFK je najmä:
 1. rozvíjať športovú činnosť zameranú na futbalové aktivity;
 2. dbať o rozvoj, prosperitu a ochranu záujmov OFK a jeho členov;
 3. prispievať k získavaniu a rozvoju pohybových a telesných zručností a schopností, k rozširovaniu všestranných odborných a športových znalostí; k upevňovaniu fyzického a duševného zdravia, k formovaniu osobnosti s kladnými morálnymi a vôľovými vlastnosťami a k spoločensky vhodnému spôsobu trávenia voľného času;
 4. vytvárať podľa svojich možností ekonomické, materiálno-technické, personálne, bezpečnostné, ekologické, sociálne a odborné podmienky na uspokojovanie záujmov a potrieb svojich členov;
 5. uspokojovať záujmy a potreby svojich členov najmä vo futbale, ale aj vo verejnom a spoločenskom živote a tým prispievať k získavaniu a rozvoju pohybových a telesných zručností a schopností, teoretických vedomostí, k upevňovaniu fyzického a duševného zdravia a zdatnosti, k formovaniu osobnosti s kladnými morálnymi a vôľovými vlastnosťami a k spoločensky vhodnému spôsobu trávenia voľného času;
 6. zlepšovať materiálne a finančné podmienky športovo-výchovného procesu detí, mládeže a dospelých;
 7. vychovávať a pripravovať detí a mládež;
 8. zabezpečovať športovú výkon­nosť prostredníctvom tréningov;
 9. zabezpečovať podmienky na aktívnu účasť svojich členov na športových podujatiach a akciách OFK, napr. súťaže, tréningy, turnaje, semináre a pod.
 10. organizovať a vykonávať športovú činnosť,  súťaže a turnaje pre všetky vekové kategórie;
 11. zúčastňovať sa súťaží a turnajov;
 12. viesť evidenciu svojich členov na základe týchto stanov;
 13. starať sa o propagáciu združenia a futbalu;
 14. spolupracovať so samosprávou, štátnymi, športovými a inými orgánmi a inštitúciami.
 1. Úlohy OFK:

 

 1. podpora a propagácia futbalu detí, mládeže a dospelých;
 2. ochrana a podpora zdravia, výchovy a vzdelávania svojich členov a verejnosti prostredníctvom výchovno-vzdelávacích foriem so športovým, najmä futbalovým obsahom;
 3. organizovanie a zabezpečenie športovej činnosti pre členov i verejnosť;
 4. podľa svojich možností zabezpečenie podmienok na aktívnu účasť členov na športových a telovýchovných podujatiach a akciách (napr. súťaže, tréningy, školenia, kurzy, semináre apod.), na spoločenských, kultúrnych a iných verejnoprospešných podujatiach. Pod zabezpečením podmienok pre členov sa rozumie najmä poskytovanie a uhrádzanie nákladov na činnosť odborníkov na špecializované činnosti v oblasti telesnej kultúry, materiálno-technické vybavenie na športovú činnosť, doprava, ubytovanie, občerstvenie, stravovanie, hygiena, rehabilitácia, regenerácia, lekárska starostlivosť apod., ako aj poskytovanie príspevkov, podpôr, odmien a iných náhrad fyzickým osobám zúčastňujúcim sa na činnosti OFK;
 5. propagácia vlastnej činnosti;
 6. organizovanie prestupov a hosťovaní členov (aktívnych hráčov) OFK do iných telovýchovných jednôt a športových klubov a organizovanie prestupov a hosťovaní členov (aktívnych hráčov) OFK z iných telovýchovných jednôt a športových klubov do OFK;
 7. podľa svojich možností zabezpečenie výstavby, renovácie, údržby, prevádzky a starostlivosti o športové a iné objekty a zariadenia vo vlastníctve a nájme OFK;
 8. obhajoba záujmov, potrieb a práv svojich členov v oblasti futbalu;
 9. spolupráca s obcou, štátnymi a inými orgánmi a inštitúciami, ako aj fyzickými osobami v snahe plniť cieľ, poslanie a úlohy OFK.

                                                                  

Článok 3

Členstvo a poplatky súvisiace s členstvom

 1. Členstvo v OFK je dobrovoľné.
 1. Členstvo vo OFK môže byť:
 1. individuálne;
 2. kolektívne;
 3. čestné.
 1. Individuálne členstvo vo OFK je dobrovoľné. Členom sa môže stať fyzická alebo právnická osoba bez rozdielu politického presvedčenia a príslušnosti, náboženského vyznania, pohlavia a veku i cudzí štátny príslušník, ak má trvalé bydlisko v Slovenskej republike, ktorá bola oboznámená s obsahom týchto stanov a vyjadrila svoj súhlas s cieľmi, poslaním a úlohami uvedenými v článku 2 týchto stanov. Osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu stať členmi len s písomným súhlasom svojho zákonného zástupcu. O prijatí fyzickej osoby za člena OFK rozhoduje Výkonný výbor OFK na základe písomnej prihlášky fyzickej osoby, ktorej prijatie potvrdzuje členská schôdza.
 1. Na prijatie za člena občianskeho združenia nie je právny nárok. O prijatí fyzickej alebo právnickej osoby za člena OFK rozhoduje Výkonný výbor OFK. Maloletí (do 15. roku života) sa môžu uchádzať o členstvo v OFK iba na základe písomnej prihlášky podpísanej ich zákonnými zástupcami.
 1. Dokladom o členstve je platný členský preukaz OFK, ktorého platnosť je podmienená zaplatením členských príspevkov za bežný kalendárny rok, najneskôr do 31. decembra kalendárneho roka. Dokladom o členstve u detí do veku 14 rokov je žiacky preukaz.
 1. Každý člen OFK je povinný platiť členské príspevky a iné príspevky, ktorých výšku a lehotu splatnosti určuje Výkonný výbor OFK.
 1. Individuálnym členom je:
 1. automaticky každý hráč, ktorý sa nachádza na súpisných listinách družstiev OFK;
 2. zároveň každý člen realizačného tímu pôsobiaci pri jednotlivých družstvách OFK: tréner, asistent trénera, vedúci družstva, lekár;
 3. taktiež osoba pôsobiaca v usporiadateľskej službe ako hlavný usporiadateľ;
 4. 4 ďalší členovia OFK, ktorí udržiavajú bezpečnosť a poriadok počas jednotlivých zápasov;
 5. hospodár klubu.
 1. Individuálnym členom sa môže stať tiež každá ďalšia osoba, ktorá o to požiada a jej členstvo bude schválené Výkonným výborom OFK.
 1. Individuálne členstvo zaniká vystúpením na vlastnú žiadosť, vyškrtnutím pre neplnenie základných členských povinností alebo vylúčením pre obzvlášť závažné previnenie nezlučiteľné s členstvom vo OFK, úmrtím člena, zánikom klubu. O vylúčení rozhoduje Členská schôdza
 1. Kolektívne členstvo vzniká  uzavretím písomnej dohody, obsahujúcej práva, povinnosti, rozsah a spôsob vzájomnej spolupráce. Kolektívnym členom môže byť i organizácia alebo inštitúcia mimo Slovenskej republiky.
 1. Čestné členstvo môžu orgány OFK udeliť jednotlivcom, kolektívom, organizáciám alebo inštitúciám za osobitné zásluhy o rozvoj športu. Za čestného člena OFK 1934 Spišské Bystré môže byť prijatá osoba, ktorá sa zvlášť zaslúžila o rozvoj alebo propagáciu futbalu v Spišskom Bystrom.
 1. Členstvo v OFK zaniká:
 1. vystúpením;
 2. nezaplatením členského príspevku, resp. iného príspevku schváleného orgánmi OFK v predpísaných termínoch;
 3. rozhodnutím Výkonného výboru o vylúčení;
 4. úmrtím fyzickej osoby, ktorá je členom;
 5. zánikom právnickej osoby, ktorá je členom;
 6. zánikom OFK.
 1. Člen môže na základe svojho rozhodnutia z OFK kedykoľvek vystúpiť.
 1. Ak člen nezaplatil určený členský príspevok za príslušné obdobie ani po výzve na zaplatenie, po márnom uplynutí dodatočnej primeranej lehoty na zaplatenie obsiahnutej vo výzve, môže ho Výkonný výbor z OFK vylúčiť. Rozhodnutie o vylúčení sa tomuto členovi oznamuje.
 1. Ak sa člen združenia dopustí takého konania, ktoré je nezlučiteľné s jeho členstvom v OFK, alebo ak hrubo či opakovane poruší stanovy OFK, môže Výkonný výbor rozhodnúť o jeho vylúčení. Vylúčený člen sa môže odvolať proti rozhodnutiu Výkonného výboru o jeho vylúčení. O odvolaní rozhodne najbližšia Členská schôdza. V prípade, že Členská schôdza potvrdí rozhodnutie Výkonného výboru, členstvo zaniká dňom prijatia rozhodnutia. Opätovné členstvo vylúčeného člena na základe tohto ustanovenia je možné len so súhlasom Členskej schôdze.

Článok 4

Práva a povinnosti členov FK

 1. Každý člen OFK, ktorý si riadne plní svoje povinnosti, má tieto základné práva:
 1. zúčastňovať sa na Členskej schôdzi a vyjadrovať sa k prerokúvaným záležitostiam na nej;
 2. zúčastňovať sa podľa svojich potrieb, záľub a záujmov telovýchovných, športových, voľno-časových a iných obdobných aktivít, ako i ďalších kultúrno-spoločenských akcií organizovaných OFK;
 3. zúčastňovať sa na rokovaní orgánov, na ktorých sa hodnotí jeho činnosť, správanie a chovanie;
 4. predkladať orgánom OFK svoje podnety, návrhy, pripomienky, sťažnosti a požadovať na ne do 30 dní odpoveď; požadovať nápravu a byť oboznámený s vykonanými opatreniami;
 5. voliť členov orgánov OFK za predpokladu, že dovŕšili 18. rok svojho veku;
 6. byť volený do orgánov OFK za predpokladu, že dovŕšili 18. rok svojho veku;
 7. podieľať sa v súlade s cieľmi a záujmami OFK na jeho činnosti a využívať výhody člena OFK;
 8. využívať zariadenia a majetok OFK v rozsahu a spôsobom ustanoveným Výkonným výborom;
 9. vystúpiť z OFK.
 1. Každý člen OFK má tieto základné povinnosti:
 1. dodržiavať stanovy, vnútorné a organizačné predpisy, uznesenia a smernice združenia;
 2. uvedomele dodržiavať disciplínu, morálne zásady a zásady fair play;
 3. podľa svojich možností sa podieľať na činnosti OFK a v prípade zvolenia za člena orgánu združenia si riadne plniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z členstva v príslušnom orgáne.
 4. rešpektovať a plniť rozhodnutia prijaté orgánmi OFK;
 5. chrániť, opatrovať a zveľaďovať majetok OFK;
 6. riadne a včas platiť členské, oddielové a iné schválené príspevky a poplatky;
 7. dbať o dobré meno FK, jeho členov a orgánov, t. j. nekonať v rozpore so záujmami OFK.
 1. Ďalšie osobitné povinnosti majú členovia nominovaní OFK do súťaží a turnajov:
 1. odohrať zápasy, do ktorých boli nominovaní;
 2. pravidelne sa zúčastňovať na tréningoch;
 3. pomáhať pri výchove hráčom s nižším výkonom;
 4. dodržiavať disciplínu a pravidlá slušnosti na súťažiach a turnajoch.
 1. Organizačne sa členovia OFK podieľajú na činnosti OFK najmä v členení na družstvá – podľa vekových kategórií a športovej výkonnosti. Jednotlivé družstvá nie sú právnickými osobami.                                       

DRUHÁ ČASŤ

ORGÁNY ZDRUŽENIA

 

Článok 5

Organizačné zásady OFK a vnútorné vzťahy

 1. OFK je právnickou osobou s vlastnou právnou subjektivitou.

OFK sa pri svojej činnosti riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi, stanovami OFK, vnútornými organizačnými predpismi a smernicami OFK, ako i predpismi, ktoré v súlade so stanovami OFK vydávajú vyššie orgány telesnej kultúry.

 1. Občianske združenie prostredníctvom svojich orgánov a členov využíva všetky možnosti, aby v súlade splatnými predpismi získaval vlastné príjmy a ďalší majetok.
 1. Výkonný výbor chráni a zastupuje záujmy OFK vo vzťahu k štátnym orgánom, orgánom samosprávy, združeniam, organizáciám a inštitúciám.

 

Článok 6

Orgány OFK

 1. Orgánmi OFK sú:

 

 1. Členská schôdza;
 2. Výkonný výbor;
 3. Predseda OFK;
 4. Revízna komisia.

 

 1. Do orgánov občianskeho združenia môžu byť volené, resp. menované fyzické osoby staršie ako 18 rokov, ktoré sú členmi OFK.

Fyzické osoby sú do orgánov OFK menované resp. volené na určenú dobu.

 1. Členstvo v orgánoch občianskeho združenia je čestnou funkciou a členovia orgánov nemajú nárok na odmenu. Nárok na úhradu nákladov súvisiacich s výkonom funkcie člena orgánu OFK má člen orgánu vo výške určenej Výkonným výborom.
 1. Schôdze, zasadnutia ani zhromaždenia orgánov OFK nie sú verejne prístupné.
 1. Z každého oficiálneho rokovania orgánov OFK musí byť vyhotovená písomná zápisnica.

 

Článok 7

Členská schôdza

 1. Najvyšším orgánom OFK je Členská schôdza, ktorá je zložená zo všetkých členov OFK. Každý člen sa zúčastňuje na jej zasadnutí osobne alebo v zastúpení na základe písomného splnomocnenia.
 1. Členská schôdza sa koná najmenej raz za kalendárny rok. Členskú schôdzu zvoláva Výkonný výbor, a to spôsobom a v lehotách určených týmito stanovami. O termíne a mieste konania Členskej schôdze musia byť členovia vopred informovaní prostredníctvom verejného oznamu v sídle OFK, na internetovej stránke OFK, resp. prostredníctvom sociálnej siete, a to najmenej 14 dní pred termínom jej konania.
 1. Vo výnimočných prípadoch sa môže uskutočniť Mimoriadna členská schôdza, ak o to požiada nadpolovičná väčšina všetkých členov OFK, alebo ak sa na tom uznesenie Výkonný výbor alebo Revízna komisia. Výkonný výbor musí zvolať Členskú schôdzu do 7 dní, pokiaľ sa jej zvolania domáha minimálne polovica členov OFK.
 1. Výkonný výbor oznamuje konanie Členskej schôdze vyvesením oznámenia o jej konaní v sídle OFK, a to oznámením najneskôr 15 dní pred konaním Členskej schôdze. Výkonný výbor zvolá  prvú  Členskú schôdzu  v roku  tak,  aby  sa  táto  konala  najneskôr  do  30. septembra príslušného kalendárneho roka. Oznámenie o konaní Členskej schôdze obsahuje minimálne:
 1. názov a sídlo OFK,
 2. miesto, dátum a hodinu konania Členskej schôdze,
 3. program Členskej schôdze.
 1. Ak Výkonný výbor neurčí inak, Členská schôdza sa koná v sídle OFK.

Členovia prítomní na Členskej schôdzi sa zapisujú do listiny prítomných, ktorá obsahuje meno, priezvisko a podpis fyzickej osoby, ktorá je členom OFK, prípadne splnomocnenca. Správnosť listiny prítomných potvrdzuje svojim podpisom osoba poverená vedením Členskej schôdze a zapisovateľ, ak bol ustanovený.

 

 1. Konanie Členskej schôdze vedie osoba určená Výkonný výborom. Osoba, ktorá vedie Členskú schôdzu môže menovať zapisovateľa a osoby poverené sčítaním hlasov.
 1. Do pôsobnosti Členskej, resp. Mimoriadnej schôdze patrí:

 

 1. prerokovanie všetkých základných otázok činnosti OFK;
 2. prerokovanie správy o činnosti a hospodárení OFK;
 3. schvaľovanie zmien a doplnkov stanov OFK;
 4. volí a odvoláva členov Výkonného výboru a členov Revíznej komisie;
 5. schvaľuje plán činnosti, rozpočet na príslušný rok a výročnú správu o hospodárení za príslušný kalendárny rok predloženú Výkonným výborom;
 6. schvaľuje správu revíznej komisie;
 7. rozhoduje o ďalších zásadných otázkach týkajúcich sa OFK;
 8. rozhoduje o zlúčení OFK s iným združením, resp. o zániku a spôsobe likvidácie majetku OFK;
 9. rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu Výkonného výboru o vylúčení člena z OFK, ak o to vylúčený člen bezodkladne požiada.
 10. rozhoduje o názve a symbolike OFK.

 

 1. Členská schôdza je uznášaniaschopná, ak je prítomná viac ako polovica členov OFK, ktorí dovŕšili vek 18. rokov. Ak členovia nedovŕšili vek 18. rok, majú právo zúčastniť sa Členskej schôdze ich zákonní zástupcovia, avšak bez hlasovacieho práva. Na platnosť (prijatie) uznesenia Členskej schôdze sa vyžaduje jeho schválenie nadpolovičnou väčšinou prítomných členov oprávnených hlasovať. Hlasovanie môže prebiehať verejne a tajne. O spôsobe hlasovania rozhoduje Členská schôdza. Každý člen má pri hlasovaní jeden hlas. Člen hlasuje na Členskej schôdzi zdvihnutím ruky, pokiaľ Členská schôdza nerozhodne inak.

 

 1. Každý člen oprávnený hlasovať sa musí na Členskej schôdzi, resp. Mimoriadnej členskej schôdzi preukázať platným členským preukazom a musí mať zaplatený členský príspevok, resp. iný príspevok schválený orgánmi OFK na príslušné obdobie.
 1. Ak sa Členská schôdza neuskutoční v predpísanom čase pre neúčasť viac ako 50% členov oprávnených hlasovať, počká sa 1 hodinu. Po uplynutí 1 hodiny je Členská schôdza uznášaniaschopná z prítomných členov.
 2. Osoba poverená vedením Členskej schôdze zabezpečuje vyhotovenie zápisnice o Členskej schôdzi do 30 dní od jej ukončenia. Zápis podpisuje osoba, ktorá bola poverená vedením Členskej schôdze. Zápisnica o Členskej schôdzi obsahuje:
 1. názov a sídlo OFK,
 2. miesto a dobu konania Členskej schôdze,
 3. meno osoby poverenej vedením Členskej schôdze,
 4. rozhodnutia Členskej schôdze s uvedením výsledkov hlasovania,
 5. popis osoby poverenej vedením Členskej schôdze.
 1. Osoba poverená vedením Členskej schôdze po vyhotovení zápisnice o Členskej schôdzi doručí zápisnicu o Členskej schôdzi Výkonnému výboru.
 1. Členská schôdza je oprávnená zrušiť alebo zmeniť rozhodnutie Výkonného výboru OFK, ak je v rozpore s platnými predpismi a stanovami OFK.
 1. Členská schôdza je odvolacím orgánom v disciplinárnom konaní.

Článok  8

Výkonný výbor

 

 1. Výkonný výbor je výkonným a štatutárnym orgánom OFK, ktorý riadi jeho činnosť v období medzi zasadnutiami Členskej schôdze a zodpovedá jej za výsledky svojej činnosti..

 

 1. Výkonný výbor volí Členská schôdza z členov OFK na obdobie troch rokov.
 1. Počet členov Výkonného výboru a spôsob voľby alebo zastúpenie stanoví Členská schôdza. Ak si to vyžadujú okolnosti, môže sa Výkonný výbor doplniť kooptovaním o dvoch náhradníkov zvolených Členskou schôdzou.
 1. Výkonný výbor sa schádza podľa potreby, najmenej štyrikrát ročne.
 1. Výkonný výbor volí Podpredsedu OFK, pokladníka a hospodára na svojom prvom zasadnutí z členov Výkonného výboru.
 1. Výkonný výbor plní úlohy uložené Členskou schôdzou.
 1. Výkonný výbor sa skladá z predsedu, podpredsedu, pokladníka, hospodára a ďalších členov.

Výkonný výbor zvoláva a riadi Predseda OFK, v čase jeho neprítomnosti Podpredseda OFK. Výkonný výbor je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Na platnosť uznesenia sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov. Rozhodnutia Výkonného výboru sú právoplatne schválené, účinné a záväzné po súhlase nadpolovičnej väčšiny všetkých jeho členov. Ak sa pri hlasovaní vo Výkonnom výbore dosiahne rovnosť hlasov, rozhoduje hlas predsedu OFK. Hlasovanie je verejné, pokiaľ Výkonný výbor nerozhodne, že sa bude hlasovať tajne.

 

 1. Výkonný výbor rozhoduje o všetkých veciach a zásadných koncepčných otázkach, pokiaľ nie sú zverené do pôsobnosti Členskej schôdze.
 1. Výkonný výbor najmä:
 1. stará sa o koordináciu činnosti OFK;
 2. schvaľuje vnútroorganizačné predpisy a pokyny (napr. organizačný poriadok, podpisový poriadok, smernice týkajúce sa hospodárenia s majetkom a pod.);
 3. zastupuje OFK na rokovaniach so štátnymi a ostatnými orgánmi, organizáciami a inštitúciami,
 4. volí spomedzi svojich členov predsedu a podpredsedu a odvoláva ich;
 5. zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania Členskej schôdze;
 6. organizuje podnikateľskú a inú dovolenú činnosť, najmä riadi vedľajšiu hospodársku činnosť na získanie vlastných finančných prostriedkov a ďalších zdrojov;
 7. rozdeľuje na základe schválených pravidiel prostriedky získané vlastnou činnosťou, ako i prostriedky získané od štátu a ďalších organizácií i jednotlivcov;
 8. zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva OFK a predkladá Členskej schôdzi na schválenie riadnu a mimoriadnu účtovnú závierku a návrh na použitie zisku alebo úhradu strát;
 9. vypracováva plán činnosti OFK, správu o činnosti, návrh rozpočtu a správu o hospodárení OFK;
 10. rozhoduje o prijatí a vylúčení člena OFK;
 11. navrhuje kandidátov na čestných členov OFK;
 12. kontroluje činnosť predsedu OFK, má právo meniť alebo rušiť jeho rozhodnutia;
 13. rozhoduje o zásadných otázkach týkajúcich sa činnosti a hospodárenia OFK;
 14. rozhoduje o prestupoch hráčov a disciplinárnych opatreniach;
 15. rozhoduje o zrušení OFK v prípade, ak sa Členská schôdza nezíde do troch mesiacov, aby rozhodla o zrušení OFK;
 16. ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie OFK.

 

 1. V mene OFK sú oprávnení navonok vystupovať a konať Výkonný výbor, predseda OFK, podpredseda OFK a ďalší funkcionári splnomocnení Výkonným výborom OFK. Na platnosť písomného právneho úkonu v hospodárskych veciach sa vyžaduje podpis dvoch oprávnených osôb.
 1. Členstvo vo Výkonnom výbore zaniká:
 1. uplynutím volebného obdobia;
 2. vzdaním sa členstva (vzdanie sa členstva je účinné 30. dňom po doručení oznámenia o vzdaní sa členstva na adresu sídla OFK);
 3. odvolaním z funkcie člena Výkonného výboru Členskou schôdzou;
 4. zánikom členstva v OFK;
 5. smrťou člena;
 6. pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo jej obmedzením;
 7. právoplatným rozhodnutím súdu o odsúdení pre úmyselný trestný čin;
 8. trvalou neschopnosťou vykonávať funkciu vo Výkonnom výbore.

 

 1. Výkonný výbor zriaďuje jednotlivé organizačné jednotky, ktorých štruktúra, riadenie, kompetencie a kontroly budú uvedené v Organizačnom poriadku OFK. Tieto organizačné jednotky nebudú mať právnu subjektivitu.

                                                  

Článok 9

Štatutárne orgány

 1. Štatutárnymi orgánmi OFK sú:

 

 1. Predseda OFK;
 2. Podpredseda OFK.

 

 1. Predseda OFK stojí na čele Výkonného výboru. V čase jeho neprítomnosti alebo na základe jeho poverenia ho zastupuje podpredseda OFK.

 

 1. Predseda OFK zvoláva zasadnutie Výkonného výboru, organizuje jeho činnosť a zabezpečuje plnenie uznesení z Členskej schôdze a Výkonného výboru.

 

 1. Predseda OFK zabezpečuje riadenie OFK medzi zasadnutiami Výkonného výboru.

 

 1. Predsedu OFK i podpredsedu OFK volí Výkonný výbor zo svojich členov na prvom zasadnutí po voľbách. Volebné obdobie predsedu OFK a podpredsedu OFK je zhodné s volebným obdobím členov Výkonného výboru.

 

 1. Ak sa predseda OFK alebo podpredseda OFK stane neschopným vykonávať svoju funkciu, alebo ak sa jej vzdá, vykonáva funkciu predsedu OFK alebo podpredsedu OFK ďalší člen Výkonného výboru, zvolený Výkonným výborom na zvyšok volebného obdobia.

 

 1. Predseda OFK je štatutárnym orgánom OFK, ktorý za OFK samostatne rozhoduje a samostatne koná.

 

 1. Na platnosť písomného právneho úkonu sa vyžaduje podpis minimálne dvoch oprávnených osôb, ktorými sú predseda OFK a podpredseda OFK, resp. jeden člen Výkonného výboru OFK, tak že k vytlačenému alebo  napísanému názvu OFK, čitateľnému menu a priezvisku osôb oprávnených podpisovať s označením ich funkcie, pripoja svoje podpisy.

 

 

Článok 10

Revízna komisia

 

 

 1. Revízna komisia je nezávislý kontrolný a revízny orgán OFK oprávnený kontrolovať všetky druhy činnosti OFK, dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov OFK, hospodárenie a majetok OFK.

 

 1. Revízna komisia vo svojej pôsobnosti:

 

 1. kontroluje hospodárenie s majetkom OFK získaným vlastnou činnosťou, dodržiavanie rozpočtu, správnosť a včasnosť finančných operácií;
 2. upozorňuje orgány OFK na zistené nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie.;
 3. predkladá písomné stanovisko k správe o hospodárení za príslušný kalendárny rok;
 4. dáva podnet na zvolanie Mimoriadnej členskej schôdze;
 5. eviduje, vybavuje a rieši sťažnosti, podnety a oznámenia členov.
 1. Revízna komisia je zložená z troch členov. Členov Revíznej komisie volí Členská schôdza na obdobie troch rokov. Predsedu Revíznej komisie volí komisia zo svojich členov na svojom prvom zasadnutí po zvolení Členskou schôdzou.

 

 1. Predseda Revíznej komisie alebo ním poverený člen má právo zúčastňovať sa na rokovaní Výkonného výboru s poradným hlasom.

 

 1. Zasadnutie členov Revíznej komisie zvoláva jej predseda najmenej trikrát ročne.

 

 1. Revízna komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná aspoň polovica jej členov a na platnosť uznesenia sa vyžaduje, aby ho schválila aspoň polovica jej členov.

 

 1. Revízna komisia predkladá správu o svojej činnosti Výkonnému výboru a následne Členskej schôdzi.

 

 1. Členstvo v revíznej komisii zaniká:

 

 1. uplynutím funkčného obdobia,
 2. písomným odstúpením člena revíznej komisie,
 3. odvolaním člena revíznej komisie Členskou schôdzou.

 

 

TRETIA ČASŤ

FINANCOVANIE, HOSPODÁRENIE A MAJETOK

 

Článok 11

Financovanie OFK

 

 1. Na realizáciu svojej činnosti, cieľov, poslania a úloh OFK získava finančné prostriedky najmä:

 

 1. od sponzorov na základe záväzkov vyplývajúcich z príslušných zmlúv;
 2. z dobrovoľných príspevkov, dotácií a darov;
 3. z činnosti spojených s organizovaním športových podujatí;
 4. z iných činností spojených so športom;
 5. z doplnkovej podnikateľskej, spoločensko-výchovnej a kultúrnej činnosti uskutočnenej v súlade so Stanovami.

 

 1. Podrobnosti týkajúce sa doplnkovej podnikateľskej činnosti v prípade potreby ustanoví Smernica o hospodárení s majetkom OFK, ktorú navrhuje a schvaľuje Výkonný výbor.

 

Článok 12

Majetok a zásady hospodárenia

 

 1. Majetok združenia tvoria finančné prostriedky na účtoch vedených v peňažných ústavoch, nehnuteľný a hnuteľný majetok potrebný na zabezpečenie vlastnej činnosti, ako aj majetkové práva spojené s realizáciou športovej činnosti jednotlivých družstiev.

 

 1. OFK hospodári s majetkom na základe zmluvných vzťahov v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj vlastnými predpismi a pravidlami.

 

 1. OFK užíva vlastný, prípadne cudzí majetok, o ktorý je povinný sa starať, zveľaďovať ho a chrániť.

 

 1. Zdrojom  majetku  OFK  sú  najmä

 

 1. príjmy od sponzorov;
 2. príjmy z dobrovoľných príspevkov, dotácií a darov;
 3. príspevky členov;
 4. príjmy z organizovania a zabezpečovania športových podujatí.

 

 1. Hospodárenie OFK sa riadi rozpočtom za príslušný rok.

 

 1. Podrobnosti o hospodárení s majetkom OFK a o oprávnení disponovať s majetkom OFK upraví v prípade potreby Výkonný výbor v Smernici o hospodárení s majetkom OFK.

 

 1. Výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľa OFK. V záujmu vytvárania vlastných zdrojov môže OFK vykonávať v doplnkovom rozsahu vo vzťahu k záujmovej činnosti podnikateľskú činnosť súvisiacu so zabezpečovaním cieľov a poslania OFK a v súlade so všeobecne záväznými predpismi a stanovami.

 

 1. Osoby oprávnené disponovať s finančnými prostriedkami a ostatným majetkom OFK sú povinné dodržiavať ustanovenia týchto stanov a všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

 1. Výdavkami OFK sú najmä výdavky na dosiahnutie cieľa OFK ako napr. výdavky za prenájom, resp. kúpu materiálneho a technického vybavenia, dotácie a dary, odmena trénerov, hráčov a pod.

 

 1. OFK je povinné viesť účtovníctvo.

                                                                  

 

ŠTVRTÁ ČASŤ

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

Článok 13

Zánik OFK

 

 1. OFK zaniká:

 

 1. dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením. K takému rozhodnutiu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny členov Členskej schôdze;
 2. právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) o jeho rozpustení.
 1. O zániku podľa ods. 1 písm. a) čl. 13 týchto stanov rozhoduje Členská schôdza, alebo na základe jej poverenia Výkonný výbor, ak tak rozhodne aspoň 2/3 väčšina všetkých hlasov členov OFK, resp. Výkonného výboru.
 1. O zániku podľa ods. 1 písm. b) čl. 13 týchto stanov rozhoduje ministerstvo.
 1. Po rozpustení OFK vykoná likvidátor menovaný Výkonným výborom likvidáciu majetku OFK. Po speňažení majetku OFK likvidátor uspokojí veriteľov OFK a so zvyškom peňažných prostriedkov naloží v súlade s rozhodnutím Výkonného výboru.
 1. Zánik združenia oznámi Členská schôdza, alebo na základe jej poverenia Výkonný výbor ministerstvu do 15 dní od skončenia majetkového vysporiadania.

 

Článok 14

Záverečné ustanovenia

 

 1. Výkonný výbor vykonáva výklad stanov OFK v súlade s cieľom, poslaním a úlohami obsiahnutými v týchto stanovách.

 

 1. Otázky neupravené týmito stanovami sa riadia všeobecne záväznými predpismi, predpismi Slovenského združenia telesnej kultúry (ďalej len „SZTK“) vydanými po dohode s asociáciami Slovenskej republiky.

 

 1. Rušia sa stanovy Telovýchovnej jednoty „Družstevník“ Spišské Bystré schválené na valnom zhromaždení dňa 14. 02. 1993 a registrované na ministerstve pod č. VVS/1-900/90-7874 dňa 06. 04. 1993.

 

 1. Tieto stanovy schválila Členská schôdza dňa 09. 06. 2018.

 

 1. Zmena stanov nadobúda platnosť dňom jej prijatia a účinnosť dňom vzatia stanov na vedomie ministerstvom.

 

 

 

V Spišskom Bystrom dňa 10. 06. 2018