StanovY TJ DRUŽSTEVNÍK

STANOVY

Telovýchovnej jednoty ,,Družstevník” Spišské Bystré

Článok 1

Základné ustanovenia

·         Telovýchovná jednota „Družstevník” Spišské Bystré je v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. dobrovoľným združením občanov, ktorí jej prostredníctvom vykonávajú činnosť v telesnej výchove, športe, turistike a v iných obdobných činnostiach a aktivitách.

·         Poslaním TJ je uspokojovať mnohostranné záujmy a záľuby občanov v oblasti telesnej kultúry, vytvárať podmienky na upevňovanie ich zdravia, zvyšovať telesnú a duševnú zdatnosť a športovú výkonnosť.

·         TJ je otvorenou, samostatnou a nezávislou, nepolitickou spoločenskou organizáciou vyvíjajucou svoju činnosť na demokratických princípoch.

·         TJ ako i oddiely, odbory, spolky a iné obdobné záujmové skupiny sa môžu dobrovoľne združovať do vyšších foriem združení za účelom obhajovania, riešenia a presadzovania spoločných záujmov a potrieb.

·         Klub je organizáciou s právnou subjektivitou. Sídlom je Spišské Bystré.

·         Telovýchovnú jednotu tvoria oddiely, odbory, spolky a iné záujmové skupiny združené do nej. Do TJ môžu vstúpiť ďalšie oddiely a odbory, spolky a iné záujmové skupiny, ktoré sa vo forme prípravných výborov konštituujú a požiadajú o prijatie. O ich prijatí za podmienok rešpektovania týchto stanov rozhoduje výbor TJ.

·         Všetky základné odvetvové zložky majú rovnaké práva a zúčastňujú sa prostredníctvom  svojich zástupcov (predsedov, delegátov) všetkých rokovacích, rozhodovacích, výkonných a zabezpečovacích činností.

·         Každá základná odvetvová zložka má právo vystúpiť z TJ, osamostatniť sa alebo združiť do inej TJ. Svoj zámer oznámi 3 mesiace dopredu vždy 30.6. alebo 31.12. Pri vystúpení sa vykoná majetko-právne vysporiadanie. Nárok je podmienený dôkazom o získaní majetku vlastnou činnosťou alebo účelovo pridelenými prostriedkami. Delimitáciu majetku schvaľuje valné zhromaždenie TJ.

Článok 2

Hlavné úlohy

·         TJ sa stará o rozvoj, prosperitu a ochranu záujmov základných odvetvových zložiek, poskytuje im odbornú, poradenskú a servisnú službu.

·         TJ vytvára ekonomické, materiálno-technické, persnálne a odborné podmienky na činnosť telovýchovnej jednoty ako celku i združených základných odvetvových zložiek.

        Článok 3

        Členstvo

·         Členstvo môže byť  – individuálne

                       -          kolektívne

                       -          čestné

·         Individuálne členstvo v TJ je dobrovoľné. Členom sa môže stať sl. občan bez rozdielu politického presvedčenia a príslušnosti, náboženského vyznania, pohlavia a veku i cudzí štátny príslušník, ak má trvalé bydlisko v SR a súhlasí s týmito stanovami. O prijatí rozhoduje výbor základnej odvetvovej zložky na základe písomnej prihlášky, prijatie potvrdzuje členská schôdza.

·         Dokladom o členstve je platný členský preukaz, u detí do 14 rokov žiacky preukaz. Jeho platnosť je podmienená zaplatením členských príspevkov za bežný kalendárny rok, najneskoršie do 31.12.

·         Individuálne členstvo zaniká vystúpením na vlastnú žiadosť, vyškrtnutím pre neplnenie základných členských povinností alebo vylúčením pre obzvlášť závažné previnenie nezlučiteľné s členstvom v TJ. O vylúčení rozhoduje členská schôdza základnej odvetvovej zložky, v odvolacom konaní valné zhromaždenie.

·         Člen TJ má právo

-          zúčastňovať sa podľa svojich potrieb, záľub alebo záujmov telovýchovných, športových, turistických a iných obdobných aktivít, ako i ďalších kultúrno-spoločenských akcií usporadúvaných TJ alebo základnými odvetvovými zložkami,

-          zúčastňovať sa členských schôdzí,

-          zúčastňovať sa na rokovaní orgánov, na ktorých sa hodnotí jeho činnosť, správanie a chovanie,

-          dávať podnety, návrhy a pripomienky a požadovať na ne do 30 dní odpoveď,

-          mať aktívne a pasívne volebné právo; podmienkou byť volený do funkcie je odbornosť, kvalifikácia, bezúhonnosť a vek 18 rokov.

·         Člen TJ má povinnosť

-          dodržiavať stanovy TJ, na ich základe vydané vnútorné predpisy, plniť úlohy,

·         uvedomele dodržiavať disciplínu a zásady morálky spoločnosti,

-          podieľať sa na činnosti základnej odvetvovej zložky, ktorej je členom a riadne    vykonávať všetky prijaté funkcie,

-          chrániť, opatrovať a zveľaďovať majetok, slúžiaci združenému subjektu a jeho    zložkám,

-          riadne a v čas platiť členské, oddielové a iné schválené príspevky a poplatky.

·         Kolektívne členstvo vzniká  uzavretím písomnej dohody, obsahujúcej práva, povinnosti, rozsah a spôsob vzájomnej spolupráce. Kolektívnym členom môže byť i organizácia alebo inštitúcia mimo republiky.

·         Čestné členstvo môžu orgány TJ udeliť jednotlivcom, kolektívom, organizáciám alebo inštitúciám za osobitné zásluhy o rozvoj telesnej kultúry.

·         Disciplinárne konanie a opatrenia ukladajú orgány TJ a základných odvetvových zložiek podľa osobitnej smernice ATJ Slovenska.

     Článok 4

    Organizačné zásady a vnútorné vzťahy

·         Športová, telovýchovná, turistická a iná obdobná záujmová a spoločenská  činnosť sa uskutočňuje v základných odvetvových zložkách.

·         TJ, ako i základné odvetvové zložky, sa vo svojej činnosti riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi a predpismi, ktoré v súlade s ich stanovami vydávajú vyššie orgány telesnej kultúry.

·         Medzi výborom TJ a výbormi základných odvetvových zložiek nie je vzťah nadradenosti a podriadenosti, vzájomný vzťah medzi základnými odvetvovými zložkami je rovnoprávny.

·         Základné odvetvové zložky nemajú právnu subjektivitu, sú autonómnymi zložkami TJ so zvereným nehnuteľným majetkom, účelovým hmotným majetkom a majetkom získaným vlastnou činnosťou. S účelovým majetkom a majetkom získaným vlastnou činnosťou hospodária samostatne. Konajú vlastným menom v súlade s predpismi súvisiacimi s ich športovou, telovýchovnou, turistickou, kultúrno-spoločenskou a inou obdobnou činnosťou.

·         Základným odvetvovým zložkám sa rozdeľujú získané alebo pridelené finančné prostriedky podľa pravidiel schválených všetkými ich predstaviteľmi.

·         Základné odvetvové zložky prostredníctvom svojich orgánov a členov využívajú všetky možnosti, aby v súlade s platnými predpismi získavali ďalšie vlastné príjmy. S týmito hospodária samostatne.

·         Výbor TJ chráni záujmy základných odvetvových zložiek vo vzťahu k štátnym orgánom, združeniam a ďalším organizáciami a inštitúciám.

·         Výbor TJ podľa podmienok a potrieb si po schválení vo valnom zhromaždení vytvára aparát. Vnútorné vzťahy upravuje organizačný poriadok TJ.

    Článok 5

    Orgány TJ

·         Najvyšším orgánom TJ je valné zhromaždenie delegátov. Ich počet dohodnú zástupcovia základných odvetvových zložiek s výborom TJ. Koná sa pravidelne raz za rok.

·         Valné zhromaždenie prerokúva všetky základné otázky činnosti TJ, najmä

-          uznáša sa o vzniku TJ, názve a symbolike, ako i o zániku,

-          schvaľuje, mení alebo ruší stanovy TJ,

·         - prerokúva správu výboru o činnosti a čerpaní rozpočtu za uplynulé obdobie a schvaľuje plán činnosti a rozpočet pre nasledujúce obdobie, ako i správu       revíznej komisie,

-          volí výbor TJ a revíznu komisiu,

-          rozhoduje o vylúčení základnej odvetvovej zložky z TJ v prípade, že jej činnosť je v rozpore so zákonom o združovaní občanov,

-          je oprávnená zrušiť alebo zmeniť rozhodnutie výboru TJ, ak je v rozpore s platnými predpismi a stanovami TJ,

-          je odvolacím orgánom v disciplinárnom konaní.

·         Na platnosť uznesenia sa vyžaduje súhlas 3/5 väčšiny všetkých delegovaných zástupcov, ak sa nedohodne inak.

·         Medzi valnými zhromaždeniami riadi činnosť TJ výbor. Počet členov a spôsob voľby alebo zastúpenia stanoví valné zhromaždenie. Výbor sa skladá vždy z predsedu, tajomníka, hospodára a ďalších členov. Frekvenciu rokovaní si stanoví výbor TJ.

·         Výbor sa stará o koordináciu činností základných odvetvových zložiek, vykonáva pre ne poradenskú a servisnú činnosť, zastupuje TJ na rokovaniach so štátnymi a ostatnými orgánmi, organizáciami a inštitúciami, organizuje v spolupráci so základnými odvetvovými zložkami podnikateľskú a inú dovolenú činnosť, najmä riadi vedľajšiu hospodársku činnosť na získanie vlastných finančných prostriedkov a ďalších zdrojov, rozdeľuje na základe schválených pravidiel prostriedky získané vlastnou činnosťou, ako i prostriedky získané od štátu a ďalších organizácií i jednotlivcov na základné odvetvové zložky podľa rozsahu a kvality činnosti a ich podiele na získaní finančných prostriedkov.

·         Menom TJ sú oprávnení navonok vystupovať a konať výbor, predseda, tajomník a ďalší funkcionári splnomocnení výborom TJ. Na platnosť písomného právneho úkonu v hospodárskych veciach sa vyžaduje podpis dvoch oprávnených osôb.

·         Základné odvetvové zložky si na riadenie vlastnej činnosti volia výbor s predsedom a ďalšími funkcionármi. Ich najvyššími orgánmi sú členské schôdze alebo konferencie delegátov.

     Článok 6

     Revízna komisia

·         Revízna komisia je nezávislý kolektívny orgán na čele s predsedom. Volí ju valné zhromaždenie. Vykonáva revízie hospodárenia TJ a ich základných odvetvových zložiek, o výsledkoch informuje príslušné orgány s návrhom na nápravné opatrenia. Za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu. Predseda revíznej komisie má právo zúčastňovať sa rokovaní orgánov TJ s hlasom poradným.

   Článok 7

  Majetok a hospodárenie

·         TJ má vo vlastníctve nehnuteľný a hnuteľný majetok, potrebný na zabezpečenie vlastnej činnosti. Užíva na základe zmluvných vzťahov národný, prípadne iný majetok, o ktorý je povinná sa starať, chrániť ho a zveľaďovať. Nakladá s ním v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a predpismi vyšších telovýchovných orgánov a s v súlade s nimi i s vlastnými pravidlami.

·         Zdrojom majetku TJ sú príjmy z členských, oddielových a iných príspevkov, príjmy z telovýchovnej, športovej, spoločenskej a ostatnej činnosti, z výnosov vedľajšieho hospodárstva a iných povolených podnikateľských činností, ďalej dary, príspevky, dotácie, prípadne iné príjmy. 

Článok 8

      Záverečné ustanovenia

·         Tieto stanovy schválilo valné zhromaždenie 14.2.1993. Ich výklad vykonáva výbor TJ. Nadobúdajú účinnosť dňom registrácie alebo splnením oznamovacej povinnosti.

·         2 . Veci neupravené týmito stanovami sa riadia všeobecne záväznými predpismi, predpismi SZTK vydanými po dohode s asociáciami Slovenskej republiky.